POHVALNO: Grad Gospić i ove godine isplaćuje božićnice socijalno ugroženim umirovljenicima i nezaposlenima. Pročitajte tko ima pravo na to i što treba ostvariti

Objavljeno: 04/12/2018

 

GOSPIĆ- Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99,15, 52/16, 16/17, 130/17), članka 19.a i članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-pročišćeni tekst, 07/15, 01/18) Gradonačelnik Grada Gospića dana 22. studenoga 2018. godine donosi

 

 

O D L U K U

o dodjeli jednokratne novčane pomoći

povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima

s prebivalištem na području grada Gospića

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i iznos pomoći, odnosno pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima s prebivalištem na području grada Gospića (u daljnjem tekstu: Božićnica) za 2018. godinu i to:

 

 1. osobama iznad 65 godina: umirovljenicima i osobama koje nemaju primanja,
 2. osobama koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić,
 3. radno nesposobnim osobama,
 4. osobama koje nisu evidentirane kao nezaposlene osobe i kojima nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja,
 5. osobama koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

 

Članak 2.

 

Božićnica iz stavka 1. ovog članka isplaćivat će se u iznosu od:

 

 1. osobama iznad 65 godina: a) za umirovljenike: 200,00 kuna (slovima: dvije stotine kuna) po osobi, b) za osobe koje nemaju primanja: 300,00 kn (slovima: tri stotine kuna) po osobi,
 2. osobama koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić: 300,00 kn (slovima: tri stotine kuna) po osobi,
 3. za radno nesposobne osobe: 200,00 kn (slovima: dvije stotine kuna) po osobi,
 4. za osobe koje nisu evidentirane kao nezaposlene osobe i kojima nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja: 200,00 kn (slovima: dvije stotine kuna) po osobi,
 5. osobama koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji: 200,00 kn (slovima: dvije stotine kuna) po osobi.

 

Članak 3.

 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Gospića za 2018. godinu, a isplatit će se sa pozicije GLAVA 00306 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO,OBITELJ I ZAJEDNICA, Glavni program  P09 Obitelj i zajednica, Program 0101 Aktivnosti u zaštiti obitelji i zajednice, Tekući projekt T100006 Pomoć nezaposlenim osobama i umirovljenicima.

 

Članak 4.

Osobe kojima će se isplatiti Božićnica moraju ispunjavati sve dolje navedene uvjete:

 

 1. Osobe iznad 65 godina:

 

Umirovljenici:

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate,
 • da su umirovljenici, odnosno da se nalaze u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • da ne ostvaruju ukupna primanja (tuzemna i inozemna) u iznosu većem od 1.500,00 kn mjesečno neovisno o kojim se primanjima radi.

 

 

Osobe koje nemaju primanja:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate,
 • da ne ostvaruju primanja u iznosu većem od 1.500,00 kn mjesečno.

 

 

 1. Osobe koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate,
 • da se neprekidno nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić u vremenskom periodu od 01. prosinca 2018. godine do dana isplate.

 

 

 1. Radno nesposobne osobe:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate,
 • da ne ostvaruju primanja u iznosu većem od 1.500,00 kn mjesečno.

 

 

 1. Osobe koje nisu evidentirane kao nezaposlene osobe i kojima nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate,
 • da ne ostvaruju primanja u iznosu većem od 1.500,00 kn mjesečno.

 

 

 1. Osobe koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate,
 • da ne ostvaruju primanja u iznosu većem od 1.500,00 kn mjesečno.

 

 

U prihode se ne uračunavaju prihodi navedeni u članku 31. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

 

 

 

 

Članak 5.

 

Osoba koja ostvaruje pravo na Božićnicu dužna je priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava:

 

 1. Osobe iznad 65 godina:

 

Umirovljenici:

 1. OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
 2. obavijest o mirovinskim primanjima za mjesec studeni od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 3. Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za vremenski period od 01.01.2018. – 31.10.2018. godine,
 4. po potrebi i ostale dokaze.

 

Popis umirovljenika Grad Gospić će zatražiti i od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Osobe koje nemaju primanja:

 

 1. OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
 2. Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za vremenski period od 01.01.2018. – 31.10.2018. godine,
 3. po potrebi i ostale dokaze.

 

 1. Osobe koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba, Područnog ureda Gospić:

 

 1. OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
 2. po potrebi i ostale dokaze.

 

Popis nezaposlenih osoba Grad Gospić će zatražiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić.

 

Osobe koje su novoprijavljene, odnosno osobe koje su u evidenciji nezaposlenih osoba u vremenskom periodu od 01. prosinca 2018. godine do dana isplate, dužne su osobno dostaviti dokaz, odnosno razlog zbog kojeg su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba nakon 01. prosinca 2018. godine (presliku svjedodžbe/diplome, presliku dokumenta o prestanku radnog odnosa ili neki drugi dokaz).

 

 

 1. Radno nesposobne osobe:

 

 1. OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
 2. Potvrdu/rješenje pravne osobe o radnoj nesposobnosti,
 3. Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za vremenski period od 01.01.2018. – 31.10.2018. godine,
 4. po potrebi i ostale dokaze.

 

 1. Osobe koje nisu evidentirane kao nezaposlene osobe i kojima nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja:

 

 1. OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
 2. Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za vremenski period od 01.01.2018. – 31.10.2018. godine,
 3. po potrebi i ostale dokaze.

 

 1. Osobe koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji:

 

 1. OIB, presliku osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci zaključno sa danom isplate),
 2. po potrebi i ostale dokaze.

 

Popis osoba koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji Grad Gospić će zatražiti od Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Službe za društvene djelatnosti, Odjela za hrvatske branitelje.

 

Članak 6.

 

Isplata Božićnice isplaćivat će se u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, Budačka 55, od 17. do 21. prosinca 2018. godine u vremenskom periodu od 09.00 do 14.00 sati.

 

Za osobe koje imaju prebivalište u Ličkom Osiku isplata će se vršiti u Osnovnoj školi Dr. Franje Tuđmana Lički Osik dana 20. prosinca 2018. godine u vremenskom periodu od 16.00 do 18.00 sati.

 

Za osobe koje su nepokretne i/ili nemoćne i koje zadovoljavaju sve navedene uvjete, Božićnica će biti dostavljena u njihove domove temeljem prijave Gradu Gospiću, Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu osobno ili na broj telefona 053/572-082.

 

Prijava mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime nepokretne i/ili nemoćne osobe, adresu stanovanja, kontakt broj telefona/mobitela.

 

 

 

Članak 7.

 

Pravo na isplatu Božićnice nemaju:

 

 • korisnici koji u zadnjih 6 mjeseci nemaju prijavljeno prebivalište na području grada Gospića,
 • korisnici kojima ukupni mjesečni prihod prelazi iznos od 1.500,00 kn,
 • korisnici koji ne ispunjavaju uvjete ove Odluke.

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA GOSPIĆA

 

Karlo Starčević, v.r.

Možda Vas zanima