Grad Gospić objavio Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima!!!

Objavljeno: 13/12/2018

GOSPIĆ- S današnjim danom  Grad Gospić objavljuje  Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Gospića za školsku/akademsku godinu 2018./2019. U nastavku teksta donosimo sam natječaj, na dnu su linkovi s potrebnim informacijama.

GRAD GOSPIĆ

Povjerenstvo za stipendije

Temeljem čl. 18. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/18) i Odluke Gradonačelnika Grada Gospića o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Gospić dodjeljuje stipendije za akademsku/školsku 2018./2019. godinu te broj i iznos stipendije, Klasa: 604-01/18-01/46, Ur.broj: 2125/01-02-18-01 od 07. prosinca 2018. godine, Povjerenstvo za stipendije dana  13. prosinca 2018. godine  raspisuje:

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Gospića za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

I.

Grad Gospić će za školsku/akademsku 2018./2019. godinu dodijeliti 24 stipendije, od kojih 12 za učenike srednjih škola s područja Grada Gospića i 12 za studente s područja Grada Gospića.

II.

Stipendija za učenike srednjih škola iznosi 400,00 kuna mjesečno, a za studente 600,00 kuna mjesečno.

Korištenje stipendija odobrava se:

– učenici-na vrijeme od jedne nastavne godine – 10 mjeseci (rujan –lipanj)

– studenti-na vrijeme od jedne akademske godine – 10 mjeseci (bez apsolventskog staža) (listopad – srpanj).

III.

Pravo na Stipendiju Grada Gospića mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih/diplomskih studija (sveučilišni ili stručni studij) koji nisu ostvarili pravo na apsloventski staž:

 • koji su državljani Republike Hrvatske i imaju najmanje šest mjeseci prijavljeno prebivalište na području Grada Gospića na dan raspisivanja natječaja za dodjelu stipendije,
 • koji imaju status redovitog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta,
 • koji nisu prethodno koristili stipendiju za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja,
 • koji imaju status redovitog učenika srednje škole i nisu stariji od 20 godina ili status studenta i nisu stariji od 25 godina.

IV.

Kriteriji  za dodjelu stipendije su:

* Opći uspjeh u prethodnom školovanju,

* Sudjelovanje na natjecanjima, osvojene nagrade, postignuti rezultati, objavljeni radovi,

* Deficitarna zanimanja,

* Socijalni i zdravstveni status,

* Ekonomski status,

* Sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu.

Na temelju kriterija navedenih u stavku 1. ove točke vrši se bodovanje kandidata za stipendije, a sukladno visini bodova utvrđenih u Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/18) – u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se bodovna lista.

V.

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Gospića (Klasa: 604-01/18-01/46, Ur. broj:

2125/01-02-18-01, od 07. prosinca 2018.), deficitarnim zvanjima/studijima smatraju se:

 

Trogodišnji srednjoškolski program:

 • dimnjačar/dimnjačarka,
 • pekar/pekarica,
 • mesar/mesarica,
 • frizer/frizerka.

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski program:

 • farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka,
 • medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege,
 • dentalna asistentica/dentalni asistent,
 • kozmetičarka/kozmetičar.

Stručni studij:

 • sestrinstvo
 • predškolski odgoj

Sveučilišni studij:

 • medicina
 • logopedija
 • glazbena pedagogija
 • stomatologija
 • farmacija
 • matematika
 • informatika
 • psihologija
 • fizika
 • kemija
 • socijalni rad
 • građevinarstvo
 • strojarstvo
 • elektrotehnika

 

 

VI.

Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Gradu Gospiću, Budačka 55, u uredu Pisarnice (I kat, soba br. 37) ili na službenim Internet stranicama Grada Gospića, www.gospic.hr kao i Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (domaćinstva) te Izjavu o davanju privole za korištenje osobnih podataka.

VII.

Uz ispunjen zahtjev podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i obaveznu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju, ukoliko je posjeduje, a po kojoj ostvaruje dodatne bodove sukladno Pravilniku.

 

VIII.

 

* Obavezna  dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev, za dodjelu stipendije obuhvaća sljedeće:

 1. Potvrdu o prebivalištu učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju,
 2. Rodni list (presliku) učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju,
 3. Domovnicu (presliku) učenika ili studenta koji se javlja na stipendiju,
 4. Potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,
 5. Presliku svjedodžbe prethodnog razreda, a studenti potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom

prosjeku ocjena prethodne akademske godine,

 1. Presliku svjedodžbe o položenoj Državnoj maturi (studenti prve godine fakulteta),
 2. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
 3. Potvrdu Porezne uprave o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva (za razdoblje siječanj-kolovoz 2018. godine),
 4. Osobne iskaznice (preslike) svih članova zajedničkog kućanstva ili uvjerenje o prebivalištu,

 

Uz gore propisanu obveznu dokumentaciju podnositelj prilaže i Izjavu o davanju privole za korištenje osobnih podataka.

 

* Ostala dokumentacija – podnositelj zahtjeva prilaže  ukoliko istu posjeduje i ukoliko na temelju iste može ostvariti određene bodove utvrđene Pravilnikom;

 

 1. Dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima i ostale dokaze vezane za kriterije

bodovanja,

 1. Potvrdu Centra za socijalnu skrb (kandidati čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade),
 1. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (kandidati čiji su jedan ili oba roditelja nezaposleni),
 2. Potvrdu o redovnom školovanju brata/sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu,
 3. Potvrdu o sudjelovanju roditelja (ili skrbnika) u Domovinskom ratu,
 4. Rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija,
 5. Odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda

iz matične knjige umrlih, za nepoznate: preslika rodnog lista, izjava),

 1. Ostala dokumentacija na temelju koje bi kandidat eventualno mogao ostvariti bodove.

 

 

IX.

Prava i obveze korisnika stipendija utvrđuju se ugovorom o stipendiranju koji s korisnicima stipendije (učenik ili student) sklapa Gradonačelnik Grada Gospića sukladno odredbama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/18).

X.

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendija treba dostaviti – od 13. prosinca 2018. godine do zaključno 28. prosinca 2018. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se  na adresu:

GRAD GOSPIĆ

Povjerenstvo za stipendije

Budačka 55

53 000 Gospić

 

„Natječaj za dodjelu stipendija“

 

osobno u pisarnicu ili poštom.

Privremena bodovna lista bit će objavljena na oglasnoj ploči Grada Gospića i službenoj web stranici Grada Gospića (www.gospic.hr) u roku od 10 (deset) dana od dana završetka natječaja.

Prigovor na privremenu bodovnu listu podnosi se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste.

O prigovoru Povjerenstvo za prigovor odlučuje u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Konačna bodovna lista bit će objavljena nakon proteka roka za odlučivanje o prigovoru, a ukoliko nema prigovora na privremenu bodovnu listu ista se smatra konačnom.

 

Nepotpuni i nepravodobno pristigli Zahtjevi neće se razmatrati.

 

Klasa: 604-01/18-01/47

Urbroj: 2125/01-01-18-01

 

Povjerenstvo za stipendije

ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE

IZJAVA-ZAJEDNIČKO KUĆANSTVO

IZJAVA-KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O STIPENDIRANJU

FOTO: arhiva Lika-express

 

Možda Vas zanima