JAVNI POZIV za izbor članova Savjeta mladih 2019.godine

Objavljeno: 10/04/2019

Na temelju odredbe članka 5. Odluke o osnivanju Savjet mladih Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 5/14, 7/15) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/19), Odbor za izbor i imenovanja  objavljuje

 

JAVNI POZIV

za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića

 

I.

Savjet mladih Grada Gospića je savjetodavno tijelo Grada  Gospića koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

 

II.

Savjet mladih Grada Gospića broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih Grada  Gospića mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Gospića, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od tri godine.

 

III.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića imaju udruge, koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 30 mladih.

IV.

Ovlašteni predlagatelj iz točke III. ovog Javnog poziva, dužan je prilikom isticanja kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

 

V.

Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada  Gospića podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:

– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,

– podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište odnosno boravište, status – učenik, student, zaposlenik, dr.),

– očitovanje kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature,

– obrazloženje kandidature.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz točke III. ovog javnog poziva, kandidatura mora dodatno sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište odnosno boravište).

VI.

Uz prijedlog kandidata, predlagatelj je obvezan dostaviti i javnu ispravu (u kopiji) iz koje je

vidljiv datum rođenja kandidata i zamjenika kandidata te njegovo prebivalište.

Za kandidate koji imaju boravište na području grada Gospića potrebno je dostaviti javnu ispravu iz stavka 1. ove točke te potvrdu Policijske uprave o  boravištu.

 

VII.

Nepravovremene i nepotpune kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića  neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića predaju se neposredno u pisarnici Grada ili poštom na adresu: Grad Gospić, Gradsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja, Budačka 55, s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Gospića ” najkasnije do 25. travnja 2019. godine.

 

IX.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Gospića obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

 

X.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor za izbor i imenovanja  Gradskog vijeća Grada Gospića dostavlja Gradskom vijeću Grada Gospića te ih objavljuje na web stranici Grada Gospića.

Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana na popisu navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.

Popis važećih kandidatura sadrži:

– naziv predlagatelja,

– ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana,

– datum i godinu rođenja kandidata za člana i zamjenika člana.

 

XI.

Gradsko vijeće Grada Gospića, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića, raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića.

XII.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića objavljuju se na web stranici Grada Gospića.

 

 

 

 

PREDSJEDNICA ODBORA

Jadranka Pejnović, prof., v.r.

Možda Vas zanima