Glavni radovi na izgradnji hidroenergetskog sustava Senj 2 kreću 2024.godine. Hoće li tada krenuti gospodarski procvat Like?

Objavljeno: 12/05/2022

PERUŠIĆ- U ličkoj javnosti ponovno se ovih dana pojavljuje niz nedoumica o tome ima li veliki hidroenergetski sustav Senj 2 budućnost. Iako su neki pripremni radovi već krenuli, a po informacijama na internetskoj stranici HEP-a vidljivo je gdje je projekt trenutno, s terena stižu sasvim drugačije informacije. Kako bismo riješili sve (stalne) nedoumice oko gradnje tog velikog sustava s nizom pitanja kontaktirali smo HEP-ov Odjel za odnose s javnošću. Evo što su nam odgovorili:

*je li istina da se izvođač radova na pripremnim radovima povukao iz posla pa je nekoliko ljudi s područja Perušića dobilo otkaze;

Izgradnja projekta Hidroenergetski sustav (HES) Kosinj započeta je prije dvije godine izgradnjom prve od 11 etapa propisanih lokacijskom dozvolom. Za još dvije etape su sklopljeni ugovori o izgradnji po kojima će izvođači biti uskoro uvedeni u posao, te će se otvoriti još dva nova gradilišta. Na svakom su gradilištu, pa tako i ovom, tijekom izgradnje uslijed nepredviđenih okolnosti mogući privremeni zastoji radova. Međutim, sve predviđene aktivnosti na izgradnji kompletnog HES Kosinj realizirat će se u potpunosti. Ne raspolažemo informacijama o otkazima ljudi s područja Perušića koji bi bili povezani s izgradnjom HES Kosinj.

*je li istina da su potrebne studije prepune rupa, isto kao i teren koji zbog svoje konfiguracije neće moći zadržavati vodu;

Ni mnogo manji i terenski manje intenzivni projekti od Kosinja ne mogu se početi realizirati a da prethodno nisu ishodili sve potrebne dozvole, za koje je potrebno provesti niz istražnih radova. Projekt HES Kosinj prošao je čitav takav dugotrajni postupak. Već u početnoj fazi razvoja projekta rađeni su detaljni hidrološki, geološki, hidrogeološki i geotehnički istražni radovi s kartiranjima i kategorizacijama tla u svrhu određivanja vododrživosti i optimiranja položaja akumulacije. Navedena istraživanja rezultirala su podlogama za daljnji razvoj projekta kojim su se svi ponori rijeke Like našli izvan područja zahvata HES Kosinj. Sva istraživanja geoloških podloga potvrđivana su u višestrukim stručnim revizijama, a geološke podloge su ugrađene u kompletnu projektnu dokumentaciju s kojom su ishođene dozvole za izgradnju. Valja podsjetiti da su na sličnom kraškom terenu  60-tih godina prošlog stoljeća izgrađene brana i akumulacija Peruća, koja se unatoč sumnjama dijela javnosti, po vododrživosti pokazala kao jedna od najboljih svjetskih akumulacija tog tipa. Na znanjima i iskustvima s branom Peruća razrađen je i projekt HES Kosinj. U pripremi projekta HES Kosinj obavljani opsežni istražni radovi te su praćeni i analizirani razni okolišni parametri. Razmatrano je više varijanti sa i bez akumulacije Kosinj, koje su vrednovane ne samo s energetskog i ekonomskog stanovišta već i s aspekta zaštite od poplava te zaštite okoliša i prirode. U obzir su uzete i razvojne mogućnosti kosinjskog kraja. S obzirom na hidrološka svojstva površinskog toka rijeke Like, pokazalo se da jedino varijanta s akumulacijom Kosinj ima tehničku opravdanost i istovremeno omogućuje potpunu zaštitu od daljnjih poplavljivanja područja izvan akumulacije. Druge varijante nisu osiguravale potreban stupanj regulacije dotoka rijeke Like, odnosno zaštite od poplava koji bi omogućio nastavak života u području koje Lika prirodno plavi, uz istovremeno korištenje njenog hidropotencijala. Možemo zaključiti da su provedbom iscrpnih Istražnih radova i izradom opsežne studijske dokumentacije tijekom više desetljeća u potpunosti dokazani tehnička ispravnost projekta i njegova društvena i ekonomska opravdanost.

 *je li istina da su neki ljudi uspjeli dobiti isplatu i to po nekim enormnim cijenama (uglavnom se radi o ljudima izvan Kosinja, dok onaj uglavnom stari narod o tome još ne može ni sanjati)

HEP vrlo pažljivo pristupa rješavanju imovinskopravnih odnosa te ih nastoji rješavati prvenstveno dogovorno i sa svakim stanovnikom pojedinačno. Svi će vlasnici, bez obzira da li kroz sporazumni otkup ili postupak izvlaštenja, biti pravično obeštećeni za sve svoje nekretnine (kuće, gospodarske objekte, zemljište uključivo i poljoprivredne nasade). U svim slučajevima naknada se određuje temeljem neovisne procjene vještaka u skladu sa zakonskim propisima vodeći računa o svim specifičnostima svakog pojedinog slučaja. S obzirom da se rješavanje imovinskopravnih odnosa odvija prema planiranoj dinamici izgradnje pojedinih građevina, za one građevine čija je izgradnja u tijeku ili pred početkom (zamjenske ceste te tunel i kanal Bakovac – Lika) imovinskopravni odnosi su riješeni te su vlasnici pravično obeštećeni. U tijeku su postupci za građevine čiji je početak izgradnje planiran u sljedeće dvije godine, a to su brane i strojarnice. Zatim slijedi rješavanje imovinskopravnih odnosa u području buduće akumulacije gdje će radovi započeti najkasnije. S obzirom da se radi o približno 7000 privatnih čestica, čitav će postupak rješavanja imovinskopravnih odnosa trajati nekoliko godina.

*izgradnja ovog sustava puno bi značila za ličke građevinare, ugostitelje, iznajmljivače, ali i cijelu zajednicu. Imate li informaciju kakvom će se dinamikom radovi odvijati

Osim radova na izgradnji spomenutih objekata obuhvaćenih lokacijskom dozvolom za HES Kosinj, u sklopu projekta se na području Općine Perušić već izvodi i niz drugih radova. U tijeku je rekonstrukcija i nadogradnja elektrodistribucijske mreže koja će se ojačati s nekoliko novih trafostanica i vodova te podići sigurnost napajanja električnom energijom. Isto se odnosi na vodoopskrbnu mrežu pitkom vodom te na telekomunikacijsku infrastrukturu, a u tijeku je i izgradnja stambene zgrade u Perušiću  HES Kosinj. Sve je navedeno već pozitivno utjecalo na povećano angažiranje lokalnih građevinskih, prijevozničkih i ugostiteljskih tvrtki. Otvaranjem glavnih radova u 2024. godini otvorit će se mogućnost još znatno većeg zapošljavanja radnika iz lokalne sredine, Ličko-senjske županije i čitave Hrvatske. Nova će se radna mjesta otvoriti ne samo tijekom izgradnje već i kasnije, tijekom čitavog životnog vijeka dograđenog HES Senj, kako na samim novim hidroelektranama, Kosinj i Senj 2, tako i na održavanju svih postojećih i novih objekata u sklopu sustava te u obavljanju monitoringa okolišnih pokazatelja propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš. Kad HES Kosinj počne s proizvodnjom električne energije, jedinicama lokalne samouprave povećat će se prihod od HEP-a na ime naknade za korištenje prostora. Ta će se sredstva primarno koristiti za projekte povećanja kvalitete života stanovništva.

*je li istina da je svećenik s narodom uspio srušiti cijeli projekt

Projekt HES Kosinj Vlada RH proglasila je strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. To za HEP s jedne strane znači mogućnost ubrzanja pojedinih upravnih postupaka na projektu, ali s druge predstavlja i obvezu da projekt uspješno realizira u predviđenim rokovima. U okolnostima aktualnog rasta cijena energenata i električne energije na europskim i svjetskim tržištima i nastojanja Europske unije da smanji ovisnost o uvozu energenata iz Rusije, odluka o izgradnji novih hidroelektrana u Hidroenergetskom sustavu Senj – odnosno HES Kosinj i HE Senj 2, sve više dobiva na važnosti. Realizacijom obje faze projekta povećat će se snaga postojećeg sustava sa 216 na 630 megavata što će značajno doprinijeti cilju povećanja stupnja elektroenergetske samodostatnosti Hrvatske, a ujedno i povećanju udjela obnovljivih izvora potrošnji energije u Hrvatskoj. Za projekt HES Kosinj, HEP je kao investitor ishodio lokacijsku dozvolu i do danas tri građevinske dozvole te je započeo provedbu više mjera propisanih Rješenjem o prihvatljivosti utjecaja zahvata na okoliš. U tijeku je rješavanje imovinskopravnih odnosa, a u sklopu realizacije projekta do sada je sklopljeno više desetaka ugovora čija će realizacija stvoriti uvjete za početak glavnih radova na izgradnji HES Kosinj. Poštujemo pravo svih građana da iskažu svoj stav u vezi s projektom, međutim s obzirom na izneseno, HEP ima sve uvjete da projekt realizira u punom opsegu, naravno uz poštivanje svih ishođenih rješenja i dozvola te zakonskih propisa.

*u kojoj je fazi izgradnja stambene zgrade u Perušiću?

Izgradnja stambene zgrade u centru Perušića, investicijske vrijednosti 26 milijuna kuna napreduje prema planu. Zgrada će imati 28 jednosobnih, dvosobnih i trosobnih stanova površine od 40 do 105 m2. Općina Perušić je osigurala zemljište, a izgradnju u cijelosti financira HEP. U zgradu će se smjestiti socijalno ugroženi stanovnici s područja obuhvata HES Kosinj od kojih neki nemaju pravo na naknadu vrijednosti nekretnine jer nisu vlasnici nekretnine u kojoj žive ili im naknada na koju imaju pravo nije dostatna za kupnju zamjenske nekretnine. Napominjemo da se u anketi koju je Općina Perušić provela anketu među stanovništvom Mlakve i Gornjeg Kosinja trećina ispitanika izjasnila da im je prihavtljiva varijanta zbrinjavanja useljenjem u stan u Perušiću. Sredinom godine očekuje se dovršetak radova na izgradnji, a potom tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole.

Milan Tomašević

FOTO: HEP

Možda Vas zanima